top of page

במשרד מטופלים הליכי גילוי מרצון של תושבי חוץ עם הכנסות לא מדווחות בישראל, והליכי גילוי מרצון של תושבי ישראל עם הכנסות לא מדווחות בחו"ל.​​

עו"ד טינה קפלן בעלת ניסיון של למעלה מעשור בניהול תיקי גילוי מרצון של הון והכנסות לא מדווחים. בין היתר טיפלה בהליכי גילוי מרצון בהתאם לנוהל גילוי מרצון משנת 2011, נוהל גילוי מרצון משנת 2014 ונוהל גילוי מרצון משנת 2017.​​

גילוי מרצון גם בשנת 2023 - בליווי עורך דין

נוהל גילוי מרצון שהיה בתוקף משנת 2017 הסתיים באופן פורמלי בסוף שנת 2019, וטרם יצאה הודעה רשמית מצד רשות המסים בעניין חידוש הנוהל.

במקביל, רשות המסים מעלה הילוך בכל הנוגע לאיתור בעלי הכנסות וחשבונות בנק בחו"ל בהתאם להסכם FATCA מול ארה"ב והסכמי CRS מול מעל 100 מדינות בעולם.

 

לכן, אם יש לכם הכנסות שלא דווחו בישראל, ניתן וצריך להסדיר את הדיווח לרשות המסים אף בהעדר נוהל פורמלי, בליווי עורך דין מומחה בתחום. 

התנאי החשוב ביותר - פניה מרצון ובתום לוב

פניה בנושא גילוי מרצון יכולה להיעשות מטעמו של כל אדם, ובתנאי שהיא אכן נעשית "מרצון" ובתום לב. 

הכוונה היא שלא מדובר בפניה שנעשית בעקבות חקירה המתבצעת על ידי רשות המסים או רשות שלטונית אחרת כגון משטרת ישראל, רשות ני"ע, הרשות להלבנת הון, הרשות להגבלים עסקיים, מבקר המדינה, הכנ"ר או בית המשפט.

רשות המסים מגדירה את המונח "חקירה" באופן רחב מאד, כך שזה כולל כל מידע מידע קודם שקיים בידיה או בידי רשות שלטונית אחרת הקשור לגילוי מרצון, לרבות חקירה ומידע בתיקי חברות קשורות או חקירות שותף.

 

גם מידע שפורסם בתקשורת, מידע שנכלל בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום או הליך אזרחי בבית משפט, יכול לצבוע את הפניה ככזו שלא נעשית בתום לב.

מה זה הליך גילוי מרצון

רשות המסים מעוניינת לעודד אנשים שעברו על חוקי המס לדווח נתוני אמת על הכנסתם ולשם כך פרסמה בעבר נהלים שונים לגילוי מרצון.

 

במהלך השנים פרסמה רשות המסים נהלים זמניים שהציגו הקלות משמעותיות, ובפרט איפשרו לפונים שעומדים בקריטריונים של הנוהל להסדיר את חוב המס שלהם, ולזכות בחסינות מהעמדה לדין ונקיטת הליך פלילי נגדם. הנהלים הזמניים התייחסו לרוב לדיווח על נכסים והכנסות מחוץ לישראל (כגון חשבונות בנק זרים).

>>> קריאה נוספת: נוהל גילוי מרצון - 2017,2018

הנהלים שפורסמו בעבר כאמור הקלו באופן משמעותי עם הפונים. כך בין היתר, הנוהל משנת 2012 העניק פטור מריבית וקנסות על סכום המס, והעניק שיקול דעת רחב גם לגבי ויתור על הפרשי הצמדה שחלים על סכום החוב. במקרים רבים מדובר היה בסכומים משמעותיים אשר עשויים היו להכפיל את סכום המס לתשלום.

טופס 5329 וטופס 5328 פרטים על הכנסות ונכסים

אם קיבלתם את אחד הטפסים הללו, יתכן שלרשות המסים כבר ישנה אינדיקציה לגבי פעילות עסקית או הכנסות לא מדווחות שלכם, בארץ או בחו"ל.

  • טופס 5329 דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

  • טופס 5329ב פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד

  • טופס 5328 דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל

את שני הטפסים הראשונים ממלאים לרוב כדבר שבשגרה כשרוצים לפתוח תיק במס הכנסה.

אולם אם קיבלתם בדואר טופס 5328 או את אחד הטפסים 5329 ביזמת מס הכנסה, יתכן ומדובר בהתחלה של בדיקה מצד הרשות בעניינכם.

טופס 5329 פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל

מי יכול ליזום הליך גילוי מרצון

כל אדם שביצע עבירה בתחום המס יכול ליזום פניה לרשות המסים כדי להסדיר את החוב. מדובר גם בתושבי ישראל שלהם הכנסות לא מדווחות מהארץ או מחו"ל, וגם בתושבי חוץ שלהם הכנסות בישראל.

  • השכרת דירה בחו"ל

  • השכרת דירה בישראל

  • חשבון בנק מחוץ לישראל

  • בעלים של חברה זרה

  • השקעות קריפטו

 

הפניה יכולה להיעשות ביחס לכל תחומי המס בישראל: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מכס, מס קניה ומע"מ. בשל הרגישות הכרוכה בכך, את הפניה מומלץ לערוך בליווי עורך דין שייצג אתכם בתהליך מראשיתו ועד סופו.

פרסומים בענין גילוי מרצון ודיווח

ליעוץ בנושא גילוי מרצון 

bottom of page