top of page

מהי אמנה למניעת כפל מס

אמנת מס היא הסכם בנושא מיסוי בינלאומי בין מדינות סוברניות. אמנת מס יכולה להיות בילטרלית, וככזו היא מחייבת אך ורק את שתי המדינות החתומות עליה, אך לא צדדים שלישיים. דוגמה לכך היא אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארצות הברית. לעומת זאת, אמנה שהיא מולטילטראלית היא אמנה שמחייבת מספר מדינות שהן צד לאמנה. דוגמה לכך היא אמנת ה-MLI המשמשת מדינות שהצטרפו אליה כדי להחיל עדכונים על אמנות המס הקיימות שלהן.

מטרתן של אמנות מס, במובן הרחב ביותר, היא להקל על עסקאות, סחר והשקעות בינלאומיים בדרך של ביטול חסמי מס שעומדים בדרך. לשם כך מאמצות אמנות המס כלים שונים - העיקרי שבהם הוא הכלי של מניעת כפל מס. 

מהי אמנה
רשימת מדינות

אילו הטבות מעניקה אמנה למניעת כפל מס

למדינת ישראל יש אמנות מס בילטרליות עם מדינות רבות. על פי האמנות הללו, תושב לעניין מס (שאינו חייב להיות אזרח) של אחת המדינות החתומות על האמנה עשוי ליהנות משיעורי מס מופחתים או להיות פטור ממס, בקשר להכנסות שהפיק במדינה אחרת.

ככלל, ניתן לסווג את הטבות המס על פי אמנה לשלושה סוגים עיקריים:

  • זיכוי ממס זר ששולם

  • פטור מתשלום מס

  • שיעור מס מופחת לניכוי במקור

במקרים מסוימים רשות המסים בישראל, או לחלופין רשות המס של המדינה האחרת, עשויות לדרוש לקבל אישור תושבות לצרכי מס או אישור אחר לפיו המסים משולמים במלואם במדינה האחרת על מנת שתוכלו ליהנות מהטבות האמנה.

נוסף על כך, אמנות מס משמשות להכרעה בסוגיות של כפל תושבות. מדובר במקרים בהם אדם נחשב כתושב לצרכי מס בשתי המדינות שהן צד לאמנה. כך למשל, אדם שעובר במהלך השנה להתגורר בארצות הברית, יכול להחשב הן כתושב ישראל לצרכי מס והן כתושב ארצות הברית לצרכי מס. במקרים כגון אלו אמנות המס קובעות שורה של מבחנים שאמורים להכריע את שאלת התושבות, כך שהתוצאה תהיה שהאדם יחשב רק לתושב של אחת המדינות לצרכי האמנה.

האם אשלם מס בשתי מדינות בהעדר אמנה

לא עם כל המדינות ישראל חתומה על אמנה למניעת כפל מס. לרוב יהיה מדובר במדינות שמקובל לראות אותן כמקלטי מס, אולם גם מדינות מערביות מסוימות שאהודות על ישראלים יכולות להיות ברשימה. דוגמה למדינה כזאת היא קפריסין, אשר אין בינה לבין ישראל כל אמנה למניעת כפל מס.

יחד עם זאת, עצם העובדה שאין אמנה למניעת כפל מס בין ישראל למדינה אחרת, לא אומר בהכרח שתשלמו מסים בשתי המדינות במקביל. למעשה, בחוקי המס של ישראל יש הוראות מפורשות שמאפשרות לקזז תשלומי מס זר למדינה אחרת, במצבים מסוימים.

 

רשימת אמנות ומידע בנושא מיסוי

להלן מידע על אמנות המס וכללי מיסוי ברשימה של מדינות נבחרות, אהודות על ישראלים ברילוקיישן.

הטבות אמנה
כשאין אמנה

בריטניה

פורטוגל

ליעוץ בנושא מיסוי בינלאומי

bottom of page