המשרד מתמחה בייצוג לקוחות מול המערכת הבנקאית בישראל ורשות המסים, ומטפל בכל ההיבטים הנוגעים להעברת כסף מישראל לחו"ל והעברת כסף מחו"ל לישראל:

ייצוג בעת דרישת מסמכים

אימות מקור הכספים

אישור לפטור ניכוי מס במקור

יעוץ הצהרת תושבות, FATCA ו-CRS

הגשת דיווח וגילוי מרצון

כיצד נקבל פטור מניכוי מס במקור בתשלום לתושב חוץ?

על פי החוק בישראל, הבנק מחויב לנכות 25% מסכומי כסף שמועברים באמצעות הבנק, לתושב חוץ. לחובה הזו ישנם מספר חריגים, כך שבפועל לא מכל תשלום מנוכה סכום המס. 

 

במקרים מסוימים ניתן לבצע את ההעברה והבנק מסתפק בקבלת הצהרה מאת המעביר. אלו מצבים שמהווים חריג לכלל, ובהם ההעברה למעשה פטורה באופן אוטומטי מחובת ניכוי מס במקור, מבלי שיהיה צורך לגשת למשרדי מס הכנסה. את החריגים הללו ניתן לחלק ל-3 קטגוריות עיקריות:

1. העברת כספים היא מחשבון הבנק בישראל לחשבון בנק על שמכם בחו"ל.

2. העברת כספים לנותן שירות בחו"ל, בכפוף לתקרה של עד 250,000 דולר לשנה, עבור שירות שניתן ובוצע במלואו בחו"ל - על בסיס הצהרת המעביר.

3. להעברות לצורך ביצוע השקעה בנכס שנמצא בחו"ל, לתושב מדינה עימה יש למדינת ישראל אמנה למניעת כפל מס, ולחשבון בנק שנמצא במדינת אמנה. הבנק רשאי להעביר את הכספים ללא ניכוי המס, במקרים המפורטים להלן ובכפוף לקבל הצהרת המשלם בטופס 2513/2 וקבלת אסמכתאות מתאימות:

  • השקעה במניות חבר בני אדם

  • השקעה בנדל"ן בחו"ל

  • השקעה בנכסים מוחשיים אחרים בחו"ל

  • מתן הלוואה לתושב חוץ

  • מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם

כדי לאמת את הצהרתכם הבנק יבקש מכם מסמכים שונים, כגון הסכמי רכישה או הלוואה, מסמכי התאגדות של החברה ועוד.

 

במקרים אחרים, אשר אינם מפורטים בגדר החריגים הללו, יש לפנות לרשות המסים בבקשה לפטור או להקטנת שיעור ניכוי המס במקור, למשל אם קיים שיעור מס נמוך יותר באמנת המס הרלבנטית. סכום המס שינוכה כברירת מחדל הוא בשיעור של 25% מתשלומים שמועברים ליחידים, ובשיעור מס חברות לתשלומים שמועברים לתאגיד.

ליעוץ בנושא העברת כספים לחו"ל או לישראל 

כיצד נעביר כספים מחשבון בנק בחו"ל לישראל?

הבנקים עשויים להערים קשיים רבים כשתרצו לבצע העברת כספים לחשבונכם מחו"ל. בין היתר, הבנקים עשויים לדרוש מכם לחתום על הצהרות, לענות על שאלות ולספק הסברים אודות מקור הכספים, ובמקרים מסוימים גם להציג אישורים ואסמכתאות שונות לגבי הכספים הללו.

כשאתם רוצים להעביר סכום כסף בהיקף חריג (יחסית לפעילות הרגילה שלכם), הבנק עשוי לחשוד ולהקפיא את ההעברה ואף להחזיר אותו לבנק המעביר. במקרים מסוימים הבנק עשוי גם להקפיא את החשבון שלכם, ואולי אף לסגור אותו.

באופן דומה, הבנק עשוי גם להערים קשיים אם תבקשו יום אחד להעביר את כל הכספים לחשבונכם בחו"ל. או לחלופין, אם תבקשו למשוך את כל היתרה שלכם  - כלומר לרוקן את החשבון - בפרט במקרים שבהם כבר הפכתם לתושבי חוץ.

לכן, לפני שאתם מבצעים העברה בסכום כספי שחורג מהפעילות הרגילה שלכם, אני ממליצה ליצור קשר עם הבנק המקבל ולהודיע לו אודות הכוונה שלכם. בדרך זו הבנק שלכם לא "יופתע", ואתם תוכלו לקבל מבעוד מועד את רשימת הדרישות של הבנק כדי את ההעברה בצורה חלקה.

אישור למקור הכספים מול הבנק המקבל בישראל

סוג האישורים שהבנק עשוי לדרוש מכם תלוי בהרבה מאד גורמים: האם אתם תושבי ישראל או תושבי חוץ לצרכי מס? האם הכסף מועבר ממדינת אמנה או לחלופין ממדינה שהיא מקלט מס? האם מועבר מחשבונכם או מחשבון צד ג'? מה גובה ההעברה? מה מקור הכספים והאם ניתן לתמוך במסמכים?

משרדנו מנוסה במתן מענה ואישורים למוסדות הבנקאיים, בנושאי תשלום מס בישראל ובחו"ל וכן בהיבטים של הוכחת מקור הכספים. במידת הצורך, במסגרת התהליך לאימות מקור הכספים יערך הליך בדיקת נאותות מקיף, יאספו מסמכים ויבדקו מכלול הדיווחים שלכם לרשויות בחו"ל.

 

לרוב, הדרישות מבעל חשבון שהוא תושב ישראל, עשויות להיות שונות מהדרישות ממי שהוא תושב חוץ, עולה חדש או תושב חוזר. כך למשל, לגבי תושבי חוץ הבנק עשוי לבצע בדיקות רחבות יותר לגבי זהותו של המעביר ומדינת התושבות שלו. כמו כן, סביר להניח שידרש אישור רואה חשבון או עורך דין על כך שהחשבון מדווח לרשויות המס במדינת תושבותו.

לכל הפחות, הבנק ידרוש מכם לחתום על שורה של הצהרות ומסמכים. בין היתר, הצהרה בענין חבות מס, הצהרת תושבות לצרכי FATCA ו-CRS, כתב ויתור (שבו אתם נותנים הסכמה לבנק לשתף את המידע שלכם עם רשות המסים ורשויות מס זרות)

אישורים לדוגמא שהבנק שלכם בישראל עשוי לדרוש מכם - ​​​

  • הסבר בכתב המפרט את מהות ההעברה

  • מכתב המלצה מהבנק המעביר

  • אישור מרואה חשבון / עורך דין ששולמו כל המסים בקשר לכספים

  • אם הכספים הם כספי ירושה - אישור צו ירושה או צו קיום צוואה

  • תצהיר בענין העברת מתנה בין הורה לילד - אם מדובר בכספי מתנה במשפחה

איך למלא הצהרת תושבות מס לצורך FATCA ו-CRS ?

מדינת ישראל חתמה על ההסכמים לשיתופי ומסירת מידע בינלאומיים עם רשויות מס, הן של ארה"ב (הסכם FATCA) והן עם המדינות שהן צד להסכם ה-CRS. ההסכמים מטילים חובה על מוסדות פיננסיים בישראל, וביניהם בנקים, חברות ביטוח וגופי השקעה (למעט קרנות פנסיה), חובות דיווח על חשבונות המוחזקים אצלם בידי תושבים ואזרחים זרים. 

ביום 18.10.2020 פורסמה הרשימה המעודכנת של המדינות המשתתפות בהסכם ה-CRS ורשימת המדינות אליהן ישראל תעביר מידע פיננסי. בין היתר מדובר ב-99 מדינות אשר עתידות להעביר למדינת ישראל נתונים בגין שנת המס 2020, ו-67 מדינות אשר מדינת ישראל תעביר אליהן מידע בגין שנת המס 2020.

 

משמע, הבנקים, באמצעות רשות המסים בישראל מעבירים מידע על בעלי חשבון בישראל לרשויות המס הזרות ברחבי העולם. במקביל, יש לזכור מדינות אירופאיות ומדינות נוספות אשר חברות בהסכם ה-CRS, מעבירות מידע לרשויות המס בישראל, לגבי חשבונותיהם של תושבי ישראל.

מסגרת חקיקת חוק ה-FATCA, רשות המסים בארה"ב (IRS) דורשת חתימה על מסמכים שונים. אחד הטפסים העיקריים והחשובים הוא טופס שבו אתם נדרשים להצהיר על תושבות המס שלכם.

 

הטופס מיועד לקביעה אם בעל החשבון הוא אדם אמריקאי או תושב מדינה זרה שהיא אינה מדינת ישראל. במקרה שאותו אדם אכן נחשב "אדם אמריקאי" (US Person) או תושב מדינה זרה אחרת אשר נמצאת ברשימת המדינות לעניין הסכם ה-CRS, הרי שהמידע אודות בעל החשבון יועבר לארה"ב או לאותה מדינה זרה אחרת.

אם אתם בעלי זיקה לארה"ב, תצטרכו להשיב בטופס מהו הסטטוס המס שלכם שם: האם הנך בגדר US Person  או לא. זו טעות נפוצה לחשוב שרק בעלי אזרחות או גרין קארד הם בעלי סטטוס של US Person. למעשה, כל אדם שהוא בבחינת תושב לצרכי מס, אשר מקיים את מבחן השהייה בארה"ב (substantial presence test), הוא בבחינת "אדם אמריקאי" וככזה צריך לסמן את המשבצת הרלבנטית. ככלל אצבע, ולהוציא חריגים, אם הייתם בארה"ב יותר מ-183 יום בשנת המס די בכך כדי לסווג אתכם ברוב המקרים כ-US Person.

 

אם אתם בעלי זיקה למדינה זרה אחרת, אז תצטרכו להשיב מהו סטטוס תושבות המס שלכם: האם אתם תושבים לצרכי מס בישראל בלבד, במדינה זרה בלבד, או שמא אתם תושבים לצרכי מס גם בישראל וגם במדינה אחרת (או במדינות אחרות).

שימו לב שמסירת מידע כוזב בטופס הוא עבירה פלילית, וכי אתם מחויבים ליידע את הבנק בכל שינוי שחל בסטטוס שלכם כפי שדווח בטופס הזה. לכן, אם התבקשתם למלא את הטופס יש לעשות זאת בזהירות ובמידת הצורך לקבל יעוץ.

המידע שאתם מוסרים בטופס, יכול להיות מועבר באחת משתי הדרכים הבאות: 

(א) לרשויות המס בישראל, אשר יהיו רשאים, בין היתר, להעביר את המידע על החשבונות לרשויות במדינה זרה או,

(ב) לרשויות המדינה הזרה במישרין על פי דרישתה או אם הבנק יידרש להוכיח כי הוא פעל בהתאם לדיני המדינה זרה.

 

 

 

W9

מדובר בטופס נוסף שבו מצהיר לקוח על היותו אמריקאי. הטופס מכיל את פרטיו האישיים של הלקוח לרבות מספר הזיהוי האמריקאי, SSN (Social Security Number).

W8-BEN

טופס בו מצהיר לקוח יחיד שהוא הנהנה בחשבון ושאיננו אמריקאי. על טופס זה נדרש לחתום לקוח בעל קשר לארה"ב שטוען שאין לו חבות מס בארה"ב. בנוסף למסמך זה, הלקוח יידרש להציג מסמכים תומכים לכך שאיננו אמריקאי. למשל, דרכון לא אמריקאי, אישור ויתור על האזרחות האמריקאית, תעודה תקפה שהונפקה על-ידי המדינה הכוללת את שם בעל החשבון ובדרך כלל משמשת לזיהוי.

W8-BEN-E

טופס הצהרה עצמית לתאגיד לצרכי FATCA – טופס עליו נדרשת לחתום כל חברה שאינה אמריקאית (שלא התאגדה בארה"ב). בטופס זה הלקוח נדרש לסווג את אופי פעילות התאגיד ולהצהיר שאיננו אמריקאי.

הצהרות נוספות שיכולות להדרש על ידי הבנק