top of page

 

המשרד מתמחה בייצוג לקוחות מול המערכת הבנקאית בישראל ורשות המסים, ומטפל בכל ההיבטים הנוגעים להעברת כסף מישראל לחו"ל והעברת כסף מחו"ל לישראל:

 • ניתוח תושבות מס, FATCA ו-CRS

 • יעוץ מס וחובות דיווח לרשויות

 • אישור פטור ניכוי מס במקור

 • ייצוג מול הבנק ואימות מקור הכספים

 • גילוי מרצון על הכנסות לא מדווחות

העברת כספים לחו"ל ואישור פטור מניכוי מס במקור

על פי החוק בישראל, כל מי שמשלם סכומי כסף לתושב חוץ חייב לנכות מהתשלום הזה מס בשיעור 25% ולהעביר אותו אל רשות המסים בישראל. אם סכום המס לא נוכה על ידי המשלם, הבנק יהיה חייב אף הוא לנכות 25% מהתשלום שמועבר באמצעותו, לתושב חוץ. לחובה לנכות את סכום המס ישנם מספר חריגים, כך שבפועל לא מכל תשלום מנוכה סכום המס. 

תנאי הכרחי לניכוי המס במקור הוא כי מדובר בהכנסה חייבת במס בישראל - על פי האמור בסעיף 170 לפקודת מס הכנסה. כך למשל, סכומי כסף שכבר מוסו בישראל ושאתם מעבירים מחשבונכם בישראל אל חשבון בנק שמנוהל על שמכם בחו"ל, לא אמורים להיות כפופים לחובת ניכוי מס במקור. אולם, במקרים רבים הבנקים אינם מבחינים בין הניואנסים שמבדילים בין סוגי התשלום וידרשו מכם להציג אישור פטור מניכוי מס מאת פקיד השומה.

 

במקרים מסוימים ניתן לבצע את ההעברה והבנק מסתפק בקבלת הצהרה מאת המעביר. אלו מצבים שמהווים חריג לכלל, ובהם ההעברה למעשה פטורה באופן אוטומטי מחובת ניכוי מס במקור, מבלי שיהיה צורך לגשת למשרדי מס הכנסה. 

דוגמה - העברת כספים לנותן שירות בחו"ל

 

אם בכוונתכם להעביר תשלום לספק שהוא תושב חוץ ושהעניק את השירות מחוץ לישראל, ניתן במקרים רבים לעשות זאת באמצעות מילוי הצהרה על גבי טופס 2513/1 ומסירתה לבנק. התשלומים הללו כפופים לתקרה שנתית של עד כ-250,000 דולר לשנה, עבור שירות שניתן ובוצע במלואו בחו"ל. החריג נכלל ברשימת החריגים של מס הכנסה בהוראת ביצוע 34/93.

אישור פטור ניכוי מס במקור

דוגמה - השקעה בנכס שנמצא בחו"ל, לתושב מדינת אמנה

כאשר מדובר בתשלום לשם השקעה בנכס בחו"ל, יש לבחון אם מדובר במדינה עימה יש למדינת ישראל אמנה למניעת כפל מס, ולחשבון בנק שנמצא במדינת אמנה. 

 

במקרה כזה הבנק רשאי להעביר את הכספים ללא ניכוי המס, במקרים המפורטים להלן ובכפוף לקבל הצהרת המשלם בטופס 2513/2 וקבלת אסמכתאות מתאימות:

 • השקעה במניות חבר בני אדם

 • השקעה בנדל"ן בחו"ל

 • השקעה בנכסים מוחשיים אחרים בחו"ל

 • מתן הלוואה לתושב חוץ

 • מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם

כדי לאמת את הצהרתכם הבנק יבקש מכם מסמכים שונים, כגון הסכמי רכישה או הלוואה, מסמכי התאגדות של החברה ועוד.

 

במקרים אחרים, אשר אינם מפורטים בגדר החריגים הללו, יש לפנות לרשות המסים בבקשה לפטור או להקטנת שיעור ניכוי המס במקור, למשל אם קיים שיעור מס נמוך יותר באמנת המס הרלבנטית. סכום המס שינוכה כברירת מחדל הוא בשיעור של 25% מתשלומים שמועברים ליחידים, ובשיעור מס חברות לתשלומים שמועברים לתאגיד.

העברת כספים מחשבון בנק בחו"ל לישראל

>>> קריאה נוספת: גילוי מרצון עבור הכנסות לא מדווחות

 

הבנקים עשויים להערים קשיים רבים כשתרצו לבצע העברת כספים מחשבון בנק בחו"ל לחשבונכם בישראל. בין היתר, הבנקים עשויים לדרוש מכם לחתום על הצהרות בענין דיווח ותשלום מס, לענות על שאלות ולספק הסברים אודות מקור הכספים, ובמקרים מסוימים גם להציג אישורים ואסמכתאות שונות לגבי הכספים הללו.

כשאתם רוצים להעביר סכום כסף בהיקף חריג (יחסית לפעילות הרגילה שלכם), הבנק עשוי לחשוד ולהקפיא את ההעברה ואף להחזיר אותו לבנק המעביר. במקרים מסוימים הבנק עשוי גם להקפיא את החשבון שלכם, ואולי אף לסגור אותו.

באופן דומה, הבנק עשוי גם להערים קשיים אם תבקשו יום אחד להעביר את כל הכספים לחשבונכם בחו"ל. או לחלופין, אם תבקשו למשוך את כל היתרה שלכם  - כלומר לרוקן את החשבון - בפרט במקרים שבהם כבר הפכתם לתושבי חוץ.

לכן, לפני שאתם מבצעים העברה בסכום כספי שחורג מהפעילות הרגילה שלכם, אני ממליצה ליצור קשר עם הבנק המקבל ולהודיע לו אודות הכוונה שלכם. בדרך זו הבנק שלכם לא "יופתע", ואתם תוכלו לקבל מבעוד מועד את רשימת הדרישות של הבנק כדי את ההעברה בצורה חלקה.

העברה לחול
אישור למקור כספים

אישור למקור הכספים עבור הבנק בישראל

סוג האישורים שהבנק עשוי לדרוש מכם תלוי בהרבה מאד גורמים: האם אתם תושבי ישראל או תושבי חוץ לצרכי מס? האם הכסף מועבר ממדינת אמנה או לחלופין ממדינה שהיא מקלט מס? האם מועבר מחשבונכם או מחשבון צד ג'? מה גובה ההעברה? מה מקור הכספים והאם ניתן לתמוך במסמכים?

משרדנו מנוסה במתן מענה ואישורים למוסדות הבנקאיים, בנושאי תשלום מס בישראל ובחו"ל וכן בהיבטים של הוכחת מקור הכספים. במידת הצורך, במסגרת התהליך לאימות מקור הכספים יערך הליך בדיקת נאותות מקיף, יאספו מסמכים ויבדקו מכלול הדיווחים שלכם לרשויות בחו"ל.

 

לרוב, הדרישות מבעל חשבון שהוא תושב ישראל, עשויות להיות שונות מהדרישות ממי שהוא תושב חוץ, עולה חדש או תושב חוזר. כך למשל, לגבי תושבי חוץ הבנק עשוי לבצע בדיקות רחבות יותר לגבי זהותו של המעביר ומדינת התושבות שלו. כמו כן, סביר להניח שידרש אישור רואה חשבון או עורך דין על כך שהחשבון מדווח לרשויות המס במדינת תושבותו.

לכל הפחות, הבנק ידרוש מכם לחתום על שורה של הצהרות ומסמכים. בין היתר, הצהרה בענין חבות מס, הצהרת תושבות מס לצרכי FATCA ו-CRS, כתב ויתור (שבו אתם נותנים הסכמה לבנק לשתף את המידע שלכם עם רשות המסים ורשויות מס זרות)

אישורים לדוגמא שהבנק שלכם בישראל עשוי לדרוש מכם - ​​​

 • הסבר בכתב המפרט את מהות ההעברה

 • מכתב המלצה מהבנק המעביר

 • אישור מרואה חשבון / עורך דין ששולמו כל המסים בקשר לכספים

 • אם הכספים הם כספי ירושה - אישור צו ירושה או צו קיום צוואה

 • תצהיר בענין העברת מתנה בין הורה לילד - אם מדובר בכספי מתנה במשפחה

הצהרת תושבות מס

הצהרת תושבות מס לצורך FATCA ו-CRS

>>> לצפיה: וובינר בנושא הצהרת תושבות מס מול הבנק

הצהרות נוספות שיכולות להדרש על ידי הבנק

הצהרות נוספות

W9

מדובר בטופס נוסף שבו מצהיר לקוח על היותו אמריקאי או תושב מס בארה"ב. הטופס מכיל את פרטיו האישיים של הלקוח לרבות מספר הזיהוי האמריקאי, SSN (Social Security Number).

W8

טופס בו מצהיר לקוח יחיד שהוא הנהנה בחשבון ושהוא איננו אמריקאי, או שאינו תושב מס בארה"ב. על טופס זה נדרש לחתום לקוח בעל קשר לארה"ב שטוען שאין לו חבות מס בארה"ב. בנוסף למסמך זה, הלקוח יידרש להציג מסמכים תומכים לכך שאיננו אמריקאי. למשל, דרכון לא אמריקאי, אישור ויתור על האזרחות האמריקאית, תעודה תקפה שהונפקה על-ידי המדינה הכוללת את שם בעל החשבון ובדרך כלל משמשת לזיהוי.

bottom of page