• טינה קפלן, עו"ד (B.A ראיית חשבון)

ביטקוין - נכס ולא מטבע - עמדת רשות המסים


רשות המסים פרסמה חוזר חדש בעניין מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (חוזר מס הכנסה מספר 05/2018 בנושא: מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר). החוזר החדש מעדכן ומרחיב את טיוטת החוזר שפורסמה בינואר 2017.

חשוב להבהיר כי לפחות חלק מהעמדות המובעות בחוזר אינן נקיות מספק, וכי הנושא טרם הוסדר בחוק ואף לא הוכרע בבית המשפט. אי לכך, יש להתייחס לחוזר בהתאם ולבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו הקונקרטיות.

רשות המסים חוזרת ומבהירה כי המטבע הוירטואלי לגישתה אינו בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" בהתאם להוראות חוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה. בהתאם לכך, מפורטת עמדת רשות המסים במישור מס הכנסה ובמישור מע"מ.

השלכות במישור מס הכנסה

החוזר מסווג את ההכנסה מפעילות במטבעות וירטואליים ל-4 קטגוריות:

1. הכנסה ממכירת מטבעות שהיא פעילות במישור ההוני (מס רווח הון בשיעור 25%);

2. הכנסה ממכירת מטבעות שהיא פעילות במישור העסקי (מס פירותי בשיעור שולי או מס חברות);

3. הכנסה ממכירת מטבעות שהופקו בכרייה - מהווה לגישת רשות המסים פעילות עסקית בהגדרה (מס פירותי בשיעור שולי או מס חברות);

מעבר לאמור לעיל, החוזר אינו מפרט קריטריונים נוספים להבחנה בין הכנסה הונית / עסקית ואך מציין כי "סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק כפי שנקבעו בפסיקה".

4. עסקאות בהן התמורה משולמת במטבע וירטואלי, תמוסה על פי הכללים למיסוי עסקאות חליפין: סכום התמורה יקבע בהתאם לשווי ההוגן בשקלים של המטבע הוירטואלי, אא"כ יש לו מחיר נקוב. מקבל התמורה ירשום הכנסה בגין מכירת הנכס או מתן השירות הניתן. במועד מכירת המטבע יחושב הרווח מהשינויים בערכו ממועד עסקת החליפין ועד מועד מכירתו.

השלכות במישור מע"מ


מטבע וריטואלי הוא "נכס פיננסי" (בלתי מוחשי) לעניין חוק מס ערך מוסף. הוא אינו מהווה מטבע, או נייר ערך או מסמך סחיר לעניין חוק מע"מ.

בהתאם לחוק מע"מ הכנסות מאמצעי תשלום מבוזר יחויבו במס ערך מוסף רק אם הן בעלות מאפיינים עסקיים. גם בהקשר זה החוזר מבחין בין 4 קטגוריות שונות לצרכי הטלת מע"מ:

1. משקיע שפעילותו אינה בעלת מאפיינים עסקיים - הפעילות לא חוב במע"מ;

2. משקיע שפעילותו מגיעה לכדי פעילות עסקית - יסווג וירשם כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ והכנסותיו תתחייבנה במע"מ לפי סעיף 4 לחוק מע"מ;

3. כורה מטבעות וירטואליים - יסווג וירשם כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ, ועסקאותיו תתחייבנה במס (בשיעור אפס או בשיעור מלא לפי העניין) על מלוא התמורה;

4. עוסק שאין עיסוקו במטבעות וירטואליים אבל מקבל תמורה עבור מכירת נכס או מתן שירות במטבעות אלו - העסקה תתחייב במע"מ לפי סעיף 10 לחוק מע"מ.

עם זאת, הכנסות שיצמחו לעוסק מהמטבעות הדיגיטליים לא תהיינה חייבות במע"מ, למעט מי שפעילותו מהמרת או ממכירת אותו מטבע עולה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים.


מעבר לאמור בחוזר, חשוב לזכור שלשאלת הסיווג של הפעילות כעסקית או הונית השלכות מס נוספות, לרבות במישור חובת הרישום בביטוח לאומי ותשלום דמי ביטוח.

 

למידע נוסף בנושא מיסוי ורילוקיישן היכנסו לאתר

עורכת דין מטבעות דיגיטליים

טינה קפלן - עו"ד (B.A ראיית חשבון), עוסקת בתחום המיסים משנת 2011. מתמחה במיסוי בינלאומי, מיסוי תושבי ישראל שמשקיעים בחו"ל, ומלווה תושבי ישראל ברילוקיישן, הגירה ותושבים חוזרים.


מוזמנים לפנות אלי ליעוץ גם ב-Whatsapp

 

*האמור לעיל הינו בגדר סקירה כללית בלבד, ואין לראות בכך משום יעוץ משפטי או מיסויי, ואין להסתמך על כך ללא קבלת יעוץ פרטני ומותאם אישית.