top of page
  • תמונת הסופר/תטינה קפלן, עו"ד (B.A ראיית חשבון)

נוהל גילוי מרצון 2017, 2018רשות המסים פרסמה נוהל חדש ומעודכן בקשר להליך "גילוי מרצון" על נכסים והכנסות לא מדווחים. הנוהל החדש, בדומה לקודמיו, יאפשר לנישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקיד וכו', לתקן את דיווחי המס שלהם, לדווח על הון והכנסות שלא דווחו בעבר ולשלם את המס על פי חוק. רשות המסים ופרקליטות המדינה מתחייבים שלא לנקוט בהליכים פליליים כנגד נישומים שיעמדו בתנאים המפורטים בנוהל.

דיווח "גילוי מרצון" יכול שיעשה באחד משלושה מסלולים:


(א) דיווח רגיל - דיווח עם חשיפת שם המדווח כבר במועד הגשת הבקשה לגילוי מרצון;

(ב) דיווח אנונימי - דיווח ללא חשיפת שם המדווח בשלב הגשת הבקשה. חשיפת שם המבקש תיעשה רק לאחר בירור חבות המס מול פקיד השומה כתנאי לאישור הבקשה;

(ג) דיווח מקוצר - כשההון אינו עולה על 2 מיליון ₪, וההכנסה החייבת לא עולה על 0.5 מליון ₪.

אחד התנאים המקדמיים לאישור בקשות לגילוי מרצון, הוא שבמועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה של רשות המסים או המשטרה בעניין המבקש, בן/ בת הזוג שלו או לגבי חברות בשליטתם, וכי לרשות המסים אין מידע מקדים לגבי הגילוי מרצון, ולו בעקיפין. לרשות המסים יש שיקול דעת וסמכות שלא לאשר בקשה לגלוי מרצון אם קיים בידיה מידע כאמור, לרבות אם מקור המידע הוא בפרסומים בתקשורת או במדינה זרה.

הנוהל יהיה בתוקף עד ליום 31.12.2019. המסלול האנונימי לעומת זאת, יהיה בתוקף רק עד ליום 31.12.2018.

 

למידע נוסף בנושא מיסוי ורילוקיישן היכנסו לאתר


עורכת דין גילוי מרצון

טינה קפלן - עו"ד (B.A ראיית חשבון), עוסקת בתחום המיסים משנת 2011. מתמחה במיסוי בינלאומי, מיסוי תושבי ישראל שמשקיעים בחו"ל, ומלווה תושבי ישראל ברילוקיישן, הגירה ותושבים חוזרים.


מוזמנים לפנות אלי ליעוץ גם ב-Whatsapp

 

*האמור לעיל הינו בגדר סקירה כללית בלבד, ואין לראות בכך משום יעוץ משפטי או מיסויי, ואין להסתמך על כך ללא קבלת יעוץ פרטני ומותאם אישית.

 

Comentários


bottom of page